تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 2 و 5 و 9 اسفند

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
27,980,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 2 شب دهلی، 1 شب آگرا و 4 شب گوا | 2 و 5 و 9 اسفند

 • برنامه زمانی

  2 شب دهلی، 1 شب آگرا و 4 شب گوا
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
44,590,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 12 و 16 و 23 اسفند

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
32,980,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور 3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور | 26 اسفند، 1 و 4 و 8 فروردین

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

ویژه نوروز

تور 2 شب دهلی، 1 شب آگرا و 4 شب گوا | 12 و 16 و 23 اسفند

 • برنامه زمانی

  3 شب دهلی، 2 شب آگرا و 2 شب جیپور
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دهلی
 • پرواز


  Economy
49,590,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات