تور قطر 4 شب و 5 روز | 7 الی 11 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
50,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور قطر 4 شب و 5 روز | 3 الی 7 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
49,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور قطر 4 شب و 5 روز | 29 آبان الی 3 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
49,990,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور قطر 4 شب و 5 روز | 29 آبان

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
120,000,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور قطر 4 شب و 5 روز | 3 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
150,000,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور قطر 4 شب و 5 روز | 7 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
120,000,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور مسقط و دوحه جام جهانی | 3 الی 7 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
51,240,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور مسقط و دوحه جام جهانی | 7 الی 11 آذر

 • برنامه زمانی

  چهار شب و پنج روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
55,430,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور مسقط و دوحه جام جهانی | 29 آبان الی 4 آذر

 • برنامه زمانی

  پنج شب و شش روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
56,190,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور مسقط و دوحه جام جهانی | 29 آبان و 3 آذر

 • برنامه زمانی

  هشت شب و نه روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
98,900,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات

تور مسقط و دوحه جام جهانی | 27 آبان الی 11 آذر

 • برنامه زمانی

  چهارده شب و پانزده روز
  رفت
  برگشت
 • آدرس


  دوحه
 • پرواز


  Economy
123,260,000تومانبه ازای هر نفر

جزئیات